Kỹ năng phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh nghành IT

Nếu như bạn đam mê công nghệ thông tin và muốn tìm kiếm cơ hội làm việc tại các công ty nước ngoài thì những câu hỏi phỏng vấn liên quan đến IT luôn làm bạn đau đầu. Phỏng vấn bằng tiếng Việt đã là một vấn đề rồi mà lại còn phải phỏng vấn bằng tiếng Anh


Kỹ năng phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh nghành IT


1. What is a "local block"? -> local block là gì?

2. Should variables be stored in local blocks? Cố nên lưu giữ các biến số trong local block không?

3. What is the most efficient way to store flag values? -> Cách hiệu quả nhất để lứu trữ các giá trị flag là cách nào?

4. Are bit fields portable? Các file ứng dụng cầm tay là những file nào?

5. Is it better to bitshift a value than to multiply by 2? -> Nếu bitshift được nhân lên 2 lần việc này có tốt không?

6. What is a macro, and how do you use it? -> Biên độ cực đại là gì? Làm thế nào để tậm dụng nó?

7. What will the preprocessor do for a program? -> Các bước tiền xử lý với một chương trình là những bước nào?

8. How can you avoid including a header more than once? -> Làm thế nào bạn cso thể tránh việc lặp lại các tiêu đề

9. Do array subscripts always start with zero? -> Có khả năng nào chương trình được bắt đầu bằng biến " 0"?

10. Where in memory are my variables stored? -> Trong trường hợp các biến số được lưu giữ thì chúng sẽ lưu trữ tại đâu?

11. Do variables need to be initialized? -> Các biến được khởi tạo như thế nào?

12. What is page thrashing? -> Một hàm đang sập có nghĩa là gì?

13. Why should I prototype a function? Tại sao tôi nên thử nghiệm một chức năng nào đó?

14. How many parameters should a function have? -> Tôi cần bao nhiêu thông số cho vùa đủ một hàm?

15. Why should I use standard library functions instead of writing my own?-> Tại sao nên sử dụng một chức năng gộp thay vì sử dụng các tính ứng dụng riêng?

16. What is data structure? Cấu trúc dữ liẹu là gì?

17. List out the areas in which data structures are applied extensively? -> Danh sách các khu vực được áp dụng các cấu trúc dữ liệu gồm?

18. What are the major data structures used in the following areas : RDBMS, Network data model and Hierarchical data model. -> Mô hình dữ liệu RDBMS, mạng và mô hình dữ liệu phân cấp là gì?

19. If you are using C language to implement the heterogeneous linked list, what pointer type will you use? -> Nếu bạn đang sử dụng ngôn ngữ C để thực hiện các danh sách liên kết không đồng nhất, những kiểu con trỏ mà bạn sẽ sử dụng bao gồm những gì?

Trên đây la các câu hỏi phỏng vấn bằng Tiếng Anh về IT mà bạn nên chuẩn bị trước. Khi trả lời cho ví dụ cụ thể về cách bạn đã xử lý một dự án hay một tình huống nao đó, bạn nên cung cấp thông tin chi tiết sẽ chỉ rõ cho người phỏng vấn là tại sao bạn có đủ điều kiện cho công việc này

Chúc bạn thành công!

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn

Bài viết khác

Chat ngay
Gửi yêu cầu tư vấn